So sánh cặp từ “或者” (huòzhě) và “还是” (háishì), “因为” (yīnwèi) và“为了”(wèile)

1. phân biệt “或者” (huòzhě) và “还是” (háishì):

-“或者”và“还是”đều thể biểu thị quan hệ lựa chọn, đều có thể dùng sau “无论”,“不论”,“不管”,biểu thị bao quát các tình huống. Ví dụ:

不管你同意还是(或者)不同意,我都要去。

Bùguǎn nǐ tóngyì háishì (Huòzhě) bù tóngyì, wǒ dōu yào qù.

Cho dù bạn đồng ý hay không đồng ý, tôi vẫn phải đi.

– Nhưng “或者”chỉ dùng trong câu trần thuật biểu thị sự lựa chọn còn “还是”dùng trong câu nghi vấn biểu thị sự lựa chọn. Ví dụ:

A:你喝茶还是咖啡?

Nǐ hē chá háishì kāfēi?

(Bạn uống trà hay cà phê?)

B:茶或者咖啡都可以。

Chá huòzhě kāfēi dōu kěyǐ.

(Trà hay cà phê đều được.)

*Một số cách dùng khác của “还是”:

(1) Biểu thị sự duy trì hành vi, trạng thái không thay đổi. Ví dụ:

明天我还是会去比赛。

Míngtiān wǒ háishì huì qù bǐsài.

(Ngày mai tôi vẫn sẽ tham gia thi đấu.)

(2) Biểu thị sự hy vọng. Ví dụ:

天气凉了还是多穿点儿吧。

Tiānqì liángle háishì duō chuān diǎn er ba.

(Thời tiết lạnh rồi, nên mặc thêm quần áo vào.)

(3) Biểu thị sự việc không ngờ. Ví dụ:

没想到这事儿还是真难办。

Méi xiǎngdào zhè shì er háishì zhēn nán bàn.

(Không ngờ việc này lại khó làm đến vậy.)

2. So sánh“因为” (yīnwèi) và“为了”(wèile) :

-“因为”chỉ nguyên nhân và lí do, phía sau thường dùng liên từ “所以”.

VD1: 因为北京大学是中国有名的大学,所以我打算去那儿学习。

Yīnwèi běijīng dàxué shì zhōngguó yǒumíng de dàxué, suǒyǐ wǒ dǎsuàn qù nà’er xuéxí.

(Vì đại học Bắc Kinh là trường đại học nổi tiếng của Trung Quốc nên tôi định sẽ đến đó học.)

VD2: 今天晚上我一定要复习课文,因为明天考试。

Jīntiān wǎnshàng wǒ yīdìng yào fùxí kèwén, yīnwèi míngtiān kǎoshì.

(Vì ngày mai có kỳ thi nên tối nay tôi nhất định phải ôn bài.)

– “为了”chỉ mục đích của hành vi, động tác.

VD1: 为了学习汉语,我打算去北京大学。

Wèile xuéxí hànyǔ, wǒ dǎsuàn qù běijīng dàxué.

(Để có thể học tiếng Hán, tôi địng đến học tại đại học Bắc Kinh.)

VD2: 为了准备明天的考试,今天晚上我必须好好复习。

Wèile zhǔnbèi míngtiān de kǎoshì, jīntiān wǎnshàng wǒ bìxū hǎo hào fùxí.

(Tối nay tôi phải ôn bài thật kỹ để chuẩn bị cho kỳ thi ngày mai.)

Tham gia bình luận:

Lịch khai giảng Liên hệ Đăng ký học thử